Програм „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – ка сигурном и подстицајном окружењу за ученике Техничке школе“. Програм је намењен ученицима, наставницима и запосленима у школи, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Програм „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – ка сигурном и подстицајном окружењу за ученике Техничке школе“

НАША ШКОЛА ЈЕ  ОДАБРАНА И УКЉУЧЕНА У ПРОГРАМ УНИЦЕФ-А „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“.

Програм је намењен ученицима, наставницима и запосленима у школи, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Са попуњавањем апликације смо почели 2010. год. Ових децембарских дана, 2013. године добили смо обавештење да је Школа укључена у наведени програм. Ментор нам је стручни сарадник, Рада Каранац. Све потребне Упитнике  за процену безбедности окружења за све чиниоце образовања (ученике, наставнике, ненаставно особље, школски тим, педагога  и родитеље) попуњени су 17. и 18. децембра 2013. године и прослеђени на даљу обраду.

УНИЦЕФ је, на основу позитивних искустава у неколико земаља, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Институтом за психологију Филозофског факултета и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања започео свеобухватни програм „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу. Програм пружа деци и одраслима сет потребних знања и вештина за управљање конфликтима-преговарање, посредовање, за неговање атмосфере толеранције и разумевања у школама, за креативно и конструктивно излажење из ситуација насиља (правила и реституција, вршњачки тимови у акцији, школско форум позориште и сл). Програмом су обухваћени наставници и деца, али и остало особље у школи, као и родитељи и шира локална заједница.

ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАЧИНЕ:

 

1. Нада Васиљевић

2. Славица Тотовић

3. Снежана Буквић

4. Наташа Драгојевић

5. Славица Тотовић

6. Снежана Стаматовић

7. Зоран Јотић

8. Снежана Чикарић

КОМПОНЕНТЕ ПРОГРАМА

Програм је развијен кроз 4 садржинске компоненте:

 1. Истраживачка компонента - истраживање искустава и ставова свих у школи о насиљу, обрада и презентација резултата наставницима, деци, родитељима и локалној заједници;
 2. Едукативна компонента - обука наставника и школског особља о насиљу, вештинама конструктивне комуникације, као и отвореног дијалога међу децом и одраслима, о управљању конфликтима, о превентивној улози школских правила и реституције тј. надокнади штете, о позитивној дисциплини, о конструктивној интервенцији, о формирању унутрашње заштитне мреже у школи;
 3. Вршњачка компонента - рад са децом-вршњацима на препознавању и откривању, насиља, вршњачкој заштити и „насилника“ и „жртви“, изградњи узајамног поверења и смањењу насилног понашања међу вршњацима;
 4. Компонента породица/медији/локална заједница - промоција узајамне сарадње, и мобилисање јавности за изградњу савезништва и активно деловање на смањењу насиља у заједници.

7 КОРАКА КА „ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА“

Примена програма и трајна уградња у Школски програм рада траје две године. У овом процесу школа пролази кроз 7 корака:

 • подизање свести о проблему - прихватање да се насиље догађа у школи;
 • формирање Унутрашње заштитне мреже (УМ) - доношење процедура и механизама њеног трајног функционисања;
 • успешно функционисање УМ - бележење насиља и предузимање мера заштите;
 • формирање Спољашње заштитне мреже (СМ) - укључивање Дома здравља, Центра за социјални рад, Општина у функционисање УМ у школама;
 • обраћање за помоћ деце/породица изложених насиљу и успостављање поверења у заштитну мрежу;
 • функционисање вршњачких тимова - превенција, ефикасне интервенције, интегрисање у заједницу учесника у насиљу;
 • самопроцена школе о томе да ли је постала безбедно окружење за децу.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА