Документа

ИНФОРМАТОР 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022/2023.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021/2022.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА 2021/2022.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2026. 

ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА И ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ

ПРАВИЛНИК О РЕГУЛИСАЊУ ЕТИКЕ И ЛИЧНОГ ИНТЕГРИТЕТА

ПРИРУЧНИК ЗА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА НАСТАВНИКА

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА УЧЕНИКА

СТАТУТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА

ПРАВИЛНИК О ДИЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ИНТЕРНИХ АКТИВНОСТИ  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА; ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА