ИНФОРМАТОР О РАДУ  

ПРИРУЧНИК ЗА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА 

 ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ 

 КОНСУЛТАЦИЈЕ НАСТАВНИКА СА РОДИТЕЉИМА  

 КОНСУЛТ. ОДЕЉ. СТАРЕШИНА СА РОДИТЕЉИМА 

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА  НАСТАВНИКА 

КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА УЧЕНИКА          

СТАТУТ ШКОЛЕ   

OДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА 2019. 

 

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

 

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА  

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОЂЕЊУ ИСПИТА 

 

 

ПРАВИЛНИК О ДИЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРАВИЛНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.