VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack
VTEM Image Stack

     

Програм „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – ка сигурном и подстицајном окружењу за ученике Техничке школе

Наша школа је  одабрана и укључена у програм УНИЦЕФ-а „Школа без насиља“.

Програм је намењен ученицима, наставницима и запосленима у школи, али и родитељима и читавој локалној заједници.

Са попуњавањем апликације смо почели 2010. год. Ових децембарских дана, 2013. године добили смо обавештење да је Школа укључена у наведени програм. Ментор нам је стручни сарадник, Рада Каранац. Све потребне Упитнике  за процену безбедности окружења за све чиниоце образовања (ученике, наставнике, ненаставно особље, школски тим, педагога  и родитеље) попуњени су 17. и 18. децембра 2013. године и прослеђени на даљу обраду.

УНИЦЕФ је, на основу позитивних искустава у неколико земаља, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Институтом за психологију Филозофског факултета и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања започео свеобухватни програм „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу. Програм пружа деци и одраслима сет потребних знања и вештина за управљање конфликтима-преговарање, посредовање, за неговање атмосфере толеранције и разумевања у школама, за креативно и конструктивно излажење из ситуација насиља (правила и реституција, вршњачки тимови у акцији, школско форум позориште и сл). Програмом су обухваћени наставници и деца, али и остало особље у школи, као и родитељи и шира локална заједница.

Школски Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривањачине:

1. Нада Васиљевић

2.Славица Тотовић

3. Снежана Буквић

4. Наташа Драгојевић

5. Славица Тотовић

6. Снежана Стаматовић

7. Зоран Јотић

8. Снежана Чикарић

Компоненте програма

Програм је развијен кроз 4 садржинске компоненте:

 1. Истраживачка компонента - истраживање искустава и ставова свих у школи о насиљу, обрада и презентација резултата наставницима, деци, родитељима и локалној заједници;
 2. Едукативна компонента - обука наставника и школског особља о насиљу, вештинама конструктивне комуникације, као и отвореног дијалога међу децом и одраслима, о управљању конфликтима, о превентивној улози школских правила и реституције тј. надокнади штете, о позитивној дисциплини, о конструктивној интервенцији, о формирању унутрашње заштитне мреже у школи;
 3. Вршњачка компонента - рад са децом-вршњацима на препознавању и откривању, насиља, вршњачкој заштити и „насилника“ и „жртви“, изградњи узајамног поверења и смањењу насилног понашања међу вршњацима;
 4. Компонента породица/медији/локална заједница - промоција узајамне сарадње, и мобилисање јавности за изградњу савезништва и активно деловање на смањењу насиља у заједници.

7 корака ка „ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА“

Примена програма и трајна уградња у Школски програм рада траје две године. У овом процесу школа пролази кроз 7 корака:

 • подизање свести о проблему - прихватање да се насиље догађа у школи;
 • формирање Унутрашње заштитне мреже (УМ) - доношење процедура и механизама њеног трајног функционисања;
 • успешно функционисање УМ - бележење насиља и предузимање мера заштите;
 • формирање Спољашње заштитне мреже (СМ) - укључивање Дома здравља, Центра за социјални рад, Општина у функционисање УМ у школама;
 • обраћање за помоћ деце/породица изложених насиљу и успостављање поверења у заштитну мрежу;
 • функционисање вршњачких тимова - превенција, ефикасне интервенције, интегрисање у заједницу учесника у насиљу;
 • самопроцена школе о томе да ли је постала безбедно окружење за децу.

 Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривањ